!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Kallelse till föreningsstämma 8 maj 2018

Publicerad: 2018-04-18 | Uppdaterad: 2018-04-18

Kallelse

Medlemmarna i Brf. Sjöstadshamnen kallas till ordinarie föreningsstämma den 8 maj 2018 kl. 19.00.
Plats: Samlingslokalen Pumpan, Färgargårdstorget 1, 116 43 Stockholm

Dagordning för stämman

 1. Upprättande av röstlängd
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt
  fastställd balansräkning
 12. Beslut om arvoden
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseordförande
 16. Val av revisor och suppleant
 17. Val av valberedning
 18. Motioner
 19. Förslag till stadgeändring
 20. Avslutning

Bilagor: Förslag från valberedningen, förslag till stadgeändring samt Årsredovisningen och revisionsberättelse (inloggning).


Efter avslutad stämma svarar styrelsen på frågor från medlemmarna.
Vid stämman har medlem en röst. Ägs bostadsrätten av fler personer gemensamt har de tillsammans en röst. Röstberättigad är endast medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Medlem kan utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet får endast företräda en medlem. Fullmakt krävs. Medlem kan inte vara juridisk person.

Efter stämman blir det tillfälle till mingel med dryck och tilltugg. Anmäl gärna ert deltagande före den 30 april så blir planeringen enklare. Anmälan görs till styrelsen@sjostadshamnen.se. Lokalen är bokad till kl.22.00.

Varmt välkomna!
Styrelsen
2018-04-18

Dokument

Årsredovisning 2017 Brf Sjöstadshamnen.pdf 2018-04-17
Revisionsberättelse 2017.pdf 2018-04-17
Valberedningens förslag 2018.pdf 2018-04-17
Ändring av stadgar 2018.pdf 2018-04-17

Installation av kylanläggning hos Puls & Träning

Publicerad: 2018-04-14 | Uppdaterad: 2018-04-15

Puls &Träning har meddelat att de avser påbörja installationen av den planerade kylanläggningen den 16 april. Installationen kommer att ta några dagar i anspråk.

Installationen kommer eventuellt medföra störningar eftersom man kommer att borra i betongväggar.

Två delar av anläggningen installeras P & T:s lokaler och en del del i garaget.

Styrelserna för föreningen och samfälligheten har godkänt installationen.

Styrelsen/DE

Fler sängplatser i Kajutan

Publicerad: 2018-03-26 | Uppdaterad: 2018-03-28

Nu finns det möjlighet för 4 personer att övernatta i Kajutan.

Eftersom det har efterfrågats ytterligare sängplatser har vi köpt två extrasängar som finns i förrådet utanför Kajutan. Sängkläder, kuddar och täcken till dessa sängar får var och en hålla med själva.

Vi har dessutom fräschat upp fåtöljerna med hjälp av avtagbar klädsel som är tvättbar, samt köpt en liten matta till badrummet. Varje hyresgäst är därmed ansvarig att tvätta fåtöljklädsel eller matta om de blir smutsiga.

Hälsningar
Styrelsen Anna Brewitz

Dokument

Kajutan hyresavtal 2018-03-06.pdf 2018-03-17

Hyresavtal Kajutan

Publicerad: 2018-03-17 | Uppdaterad: 2018-03-17

För att underlätta administrationen vid uthyrningen av Kajutan använder vi ett "Hyresavtal" som gäller från nu och tillsvidare.

Detta innebär att ni inte behöver skriva på ett nytt avtal varje gång ni hyr Kajutan. Avtaletet finns att hämta nedan.

Vi ber er, som avser att hyra Kajutan, att skriva på avtalet och returnera det i 2 ex.till föreningens brevfack Henriksdalsallén 34. Ni får tillbaka 1 ex. påskrivet av styrelsen.

Bokning och nyckelhantering sker som tidigare.

Dokument

Kajutan hyresavtal 2018-03-06.pdf 2018-03-17

Inbrott i garaget

Publicerad: 2018-02-16 | Uppdaterad: 2018-02-16

Trots övervakningskameror stals en bil i garaget natten till den 14 februari. Tjuvarna tog sig in via nödingången vid sidan av garageporten.

Låset har bytts ut idag. Polisutredning pågår.

2018-02-16
Brf. Sjöstadshamnen
Styrelsen/D.E.

Lägenhetsnycklar

Publicerad: 2018-02-15 | Uppdaterad: 2018-02-18

Vår nyckelleverantör är CERTEGO (f.d. SweSafe). I bostadspärmen som tillhör din lägenhet behöver du uppdatera med följande uppgifter:

CERTEGO AB
Västberga Alle 5
126 30 Hägersten
Telefon 08 588 155 00

Föreningsstämma 2018

Publicerad: 2018-02-05 | Uppdaterad: 2018-02-05

Föreningstämman kommer att hållas den 8 maj 2018. Vi har bokat Föreningslokalen Pumpan, Färgargårdstorget 1, Stockholm. Formell kallelse kommer att distribueras senare.

 Vi vill göra er uppmärksamma på att:

”Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars 2018.” (§ 19 i föreningens stadgar) 

Brf. Sjöstadshamnen
För styrelsen/D.E.

Kameraövervakning i garaget

Publicerad: 2017-12-16 | Uppdaterad: 2017-12-16

Övervakningskameror har installerats i Östra Garaget för att förebygga inbrott i och skadegörelse på bilar. Fram till kamerainstallationen har under åren inträffat 9 inbrott i garaget. Vid inbrotten har hjul, rattar, databoxar och växelspaks knoppar stulits. Vid flera tillfällen har rutor krossats.

Motivet till installationen av övervakningskameror är att öka tryggheten och inte att övervaka behöriga som vistas i garaget.

Kamerorna spelar in när någon rör sig i garaget. Inspelningen lagras i 60 dagar och raderas därefter.

Styrelsen har utsett 6 personer med behörighet att ta fram uppgifter från inspelningarna när det har inträffat inbrott. Vid varje genomgång av inspelat material skall alltid två behöriga göra det tillsammans. Den information som finns om inbrottet kommer att överlämnas till Polisen för åtgärd.

Styrelsen Hammarbyverken SFF
2017-12-15

Övervakningskameror i garaget

Publicerad: 2017-10-27 | Uppdaterad: 2017-10-27

Styrelsen för Hammarbyverken Samfällighetsförening har meddelat att de beslutat att installera övervakningskameror i vårt garage i avsikt att förhindra framtida inbrott.

Projektet finansieras solidarisk av andelsägarna i föreningen.


Installationen påbörjas den 2 november 2017 och beräknas vara avslutad den 7 november 2017. Endast 2 bilar behöver flyttas under installationstiden. Berörda bilägare är informerade.


Ny dekaler kommer att sättas upp. Mer information kommer att finnas på samfällighetens webbplats.

Brf. Sjöstadshamnen
Styrelsen/DE
2017-10- 27

Vindskydd, senaste nytt

Publicerad: 2017-10-27 | Uppdaterad: 2017-10-27

Överenskommelsen mellan Brf Sjöstadshamnen och leverantören ErgoSafe AB är nu signerad.

Två referensinstallationer kommer genomföras på Jan Inghes torg 30, prelimärt i slutet av november 2017.

Om tidplanen håller, kommer styrelsen att kalla till ett informationsmöte inkl. demonstration i början av december. Prisvillkor och frågor om avtal kommer då att presenteras.


Medlemmar som därefter beslutar att installera vindskydd tecknar avtal dels med Brf Sjöstadshamnen, dels med ErgoSafe AB.
Installationen av de beställda vindskydden kan preliminärt påbörjas under mars/april 2018.


Ev. frågor kan ställas till:


Brf. Sjöstadshamnen
Styrelsen/DE,LG,SL
2017-10- 25

Vindskydd

Publicerad: 2017-09-10 | Uppdaterad: 2017-09-10

Nu kan vi meddela att stadsbyggnadskontoret har bekräftat, att vindskydd enligt den design och konstruktion styrelsen beslutat godkänna, inte kräver byggnadslov. 
 
Styrelsen har därför beslutat att processen gällande installation av vindskydd kommer att genomföras enligt följande:
 • En installation kommer att genomföras på två balkonger på Jan Inges Torg 30. Preliminär tidsplan okt/nov 2017.
 • Samtliga medlemmar kommer därefter att inbjudas till visningar av de installerade vindskydden.
 • De medlemmar som därefter beslutar att installera vindskydd på sina balkonger tecknar avtal med dels Brf Sjöstadshamnen, dels med leverantören. Avtalet med vår bostadsrättsförening är under utarbetande och kommer att presenteras separat.
 • Installationen av de beställda vindskydden kommer preliminärt att påbörjas mars/april 2018.
 • Ev. frågor kan ställas till Lars Gunneflo på telefon 070-950 63 44 alt. lars@gunneflo.se
2017-09-07
Styrelsen

Boule onsdag 6 september

Publicerad: 2017-09-07 | Uppdaterad: 2017-09-07

Se vårt fotoalbum från onsdagens boule och mingel >>

Isoleringsmaterial i våra fastigheter

Publicerad: 2017-07-05 | Uppdaterad: 2017-07-05

Med anledning av brandkatastrofen i London har jag kontrollerat vilket isoleringsmaterial som använts i våra två fastigheter. Jag har läst i den dokumentation som vi har erhållet från JM. Enligt dokumentationen är fastigheterna isolerade med mineralull vilket är obrännbart.

För säkerhets skull har jag varit i kontakt med JM som bekräftar ovanstående.

För styrelsen
Dan Ekman